SPRAWDZENIE PRAWA STEINERA

ü II zasada dynamiki Newtona – ruch postępowy i obrotowy,

ü prawo Steinera,

ü moment bezwładności, moment siły.


WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA

ü definicja modułu Younga,

ü prawo Hooke’a,

ü odkształcenia sprężyste i niesprężyste (plastyczne).


WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIECZY ZA POMOCĄ WAGI HYDROSTATYCZNEJ

ü prawo Archimedesa,

ü definicja gęstości,

ü moment siły.BADANIE DRGAŃ WAHADŁA SPRĘŻYNOWEGO

ü ruch harmoniczny – definicja,

ü prawo Hooke’a,

ü okres i częstotliwość drgań.BADANIE RUCHU BRYŁY SZTYWNEJ NA RÓWNI POCHYŁEJ

ü energia kinetyczna ciała toczącego się,

ü zasada zachowania energii mechanicznej,

ü związek między przyspieszeniem liniowym i kątowym.WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA PROSTEGO ORAZ LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA WAHADŁA FIZYCZNEGO

ü definicja przyspieszenia,

ü logarytmiczny dekrement tłumienia,

ü zależność amplitudy od czasu w ruchu harmonicznym tłumionym.WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO

ü środek masy,

ü moment siły,

ü długość zredukowana wahadła fizycznego.WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU ZA POMOCĄ RURY KUNDTA

ü długość fali – definicja,

ü fala stojąca,

ü ruch falowy – definicja.WYZNACZANIE STOSUNKU cp/cV DLA POWIETRZA METODA CLEMENTA-DESORMESA

ü równanie stanu gazu doskonałego,

ü dlaczego cp jest większe od cv,

ü praca gazu.


WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIAŁ STAŁYCH

ü ciepło właściwe – definicja,

ü bilans cieplny,

ü stopnie swobody – definicja.


WYZNACZANIE CIEPŁA TOPNIENIA LODU

ü bilans cieplny,

ü ciepło właściwe.WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH

ü współczynnik rozszerzalności liniowej - definicja,

ü od jakich czynników zależy wielkość zmiany długości ciała,

ü anomalna rozszerzalność cieplna.WYZNACZANIE NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY METODĄ ODRYWANIA PŁYTKI

ü współczynnik napięcia powierzchniowego,

ü prawo Hooke’a,

ü siły napięcia powierzchniowego – przykłady.POMIAR ZALEŻNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY OD TEMPERATURY

ü siła Stoksa,

ü ruch jednostajny – warunki,

ü zależność gęstości od temperatury (dla ciał z rozszerzalnością normalną).POMIAR POJEMNOŚCI KONDENSATORA METODA MOSTKA WHEATSTONA

ü pojęcie pojemności elektrycznej,

ü pojemność kondensatora płaskiego,

ü pojemność wypadkowa w przypadku łączenia szeregowego i równoległego kondensatorów.WYZNACZANIE POJEMNOŚCI KONDENSATORA METODĄ CZASU ROZŁADOWANIA

ü pojęcie pojemności kondensatora,

ü natężenie prądu,

ü wymienić parametry obwodu elektrycznego wpływające na czas rozładowania kondensatora.DRGANIA RELAKSACYJNE

ü okres drgań, częstotliwość,

ü wymienić parametry obwodu elektrycznego wpływające na czas rozładowania kondensatora,

ü napięcie elektryczne.BADANIE REZONANSU NAPIĘĆ

ü drgania wymuszone,

ü rezonans – definicja, warunki rezonansu w obwodzie elektrycznym,

ü opór bierny i czynny.WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ELEKTROCHEMICZNEGO I STAŁEJ FARADAY’A

ü natężenie prądu (nośniki ładunku),

ü prawo elektrolizy,

ü stała Faraday’a i równoważnik elektrochemiczny – definicja.WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

ü ognisko i ogniskowa – definicje,

ü zdolność skupiająca soczewki,

ü czy soczewka dwuwypukła jest zawsze skupiająca?WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA REFRAKTOMETREM ABBEGO

ü prawo odbicia,

ü prawo załamania,

ü całkowite wewnętrzne odbicie i kąt graniczny.WYZNACZANIE KRZYWEJ DYSPERSJI SPEKTROSKOPU I WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI BADANYCH LINII WIDMOWYCH

ü długość fali,

ü wzór Balmera – widma,

ü dyspersja – definicja.


WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

ü długość fali,

ü zasada Houghensa,

ü interferencja fali.WYZNACZANIE ROZMIARÓW PRZESZKÓD ZA POMOCĄ LASERA PÓŁPRZEWODNIKOWEGO

ü długość fali,

ü cechy światła laserowego.POMIAR DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ NA PODSTAWIE INTERFERENCJI W UKŁADZIE OPTYCZNYM DO OTRZYMYWANIA PIERŚCIENI NEWTONA

ü długość fali,

ü interferencja fali,

ü dlaczego środkowy pierścień jest ciemny?


SPRAWDZENIE PRAWA MALUSA

ü polaryzacja światła – sposoby polaryzacji,

ü polaryzacja przez odbicie – kąt Brewstera,

ü prawo Malusa.WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA DIELEKTRYKÓW NA PODSTAWIE POMIARU KĄTA BREWSTERA

ü polaryzacja światła – sposoby polaryzacji,

ü polaryzacja przez odbicie – kąt Brewstera,

ü prawa odbicia i załamania światła.FOTOMETR BUNSENA

ü prawo Lamberta,

ü barwy ciał w świetle odbitym,

ü natężenie oświetlenia – definicja, jednostka.BADANIE FOTOKOMÓRKI GAZOWANEJ

ü zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – prawo Einsteina,

ü praca wyjścia, poziom Fermiego,

ü energia fotonu.WYZNACZANIE STOSUNKU E/M ŁADUNKU ELEKTRONU DO JEGO MASY METODĄ MAGNETRONU

ü siła działająca na ładunek w polu elektrycznym i magnetycznym,

ü natężenie prądu,

ü praca pola magnetycznego.BADANIE ZALEŻNOŚCI TEMPERATUROWEJ OPORU PÓŁPRZEWODNIKA (TERMISTORA)

ü zależność oporu półprzewodnika od temperatury,

ü energia aktywacji,

ü wpływ domieszki na przewodnictwo metalu i półprzewodnika.


ZJAWISKO HALLA

ü natężenie prądu,

ü siła Lorenza,

ü stała Halla, koncentracja nośników.WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA ORAZ PRACY WYJŚCIA ELEKTRONU

ü prawo Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego,

ü energia fotonu,

ü napięcie hamowania.BADANIE WŁASNOŚCI PROSTOWNICZYCH DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

ü kontaktowa różnica potencjałów – elektrostatyczna warstwa podwójna,

ü złącze p-n - kierunek przewodzenia,

ü złącze p-n - kierunek zaporowy.WYZNACZANIE STATYCZNEJ CHARAKTERYSTYKI TRANZYSTORA

ü kontaktowa różnica potencjałów,

ü złącze p-n,

ü tranzystor jako wzmacniacz.WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ABSORPCJI PROMIENI γ

ü schemat rozpadu γ,

ü oddziaływanie promieniowania γ z materią – wymień zjawiska,

ü zależność natężenia promieniowania od grubości absorbenta.